Anasayfa Batı Trakya Kulüp Yönetim Takımlar Faaliyetler Ödüller Resim Galerisi Videolar Basında Biz İletişim
Maç Programı
-
Stad :
Tarih : --
Saat :
Skor :
A Takımı Puan Tablosu
BATI TRAKYA 45
İST.BULANCAK 42
İSTANBUL BAYBURT 35
BAYRAMPAŞA TEKNİK 27
CEVAT KÖPRÜBAŞI 27
GİRUSUN EMEKSAN 23
ŞİRİNEVLER 22
FATİH HİLAL 16
SULTAN MURAT 16
ÇAYIRBAŞI ÖZKAN 1
Faydalı Linkler

2

SPOR SİTELERİ (7)

2

BATI TRAKYA SİTELERİ (40)
TARİHÇEMİZ KULÜP TÜZÜĞÜ SPOR TESİSLERİMİZ
LOKALİMİZ
-
KULÜP
KULÜP TÜZÜĞÜ
İSTANBUL BATI TRAKYA SPOR TÜZÜĞÜ

 

 

 

 

 

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

 

                                                   ADI VE MERKEZİ

Madde 1

Kulübün Adı    :İSTANBUL BATI TRAKYA TÜRKLERİ SPOR KULÜBÜ  Derneği”dir.

Kulübün Merkezi        : İstanbul Zeytinburnu ’nda olup bu tüzükte “Kulüp” olarak

   anılacaktır. Renkleri Yeşil-Siyah-Beyazdır.

 

Madde 2

Kulübün Kurucuları  : İSTANBUL BATI TRAKYA TÜRKLERİ SPOR KULÜBÜ

                                       DERNEĞİ 1996 yılında Mehmet ÖZGÜR, Selahattin GÜLER,

                                       İdris ŞAHİNLİ, İsmail KAHVECİ, Yüksel BAYKAL, Salih

                                       YÖRÜK ve Ekrem İHTİYAR tarafından kurulmuştur.

 

Madde 3

                                                  KULÜBÜN AMACI

Atatürk’ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda çağdaş yaşama uygun olarak,

sporcuların ve üyelerinin beden ve ruh sağlığını geliştirecek olanaklar hazırlamak ve onların fizik ve moral eğitimleriyle ilgilenerek, onları kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmaktır.

 

Sporun hedefinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinciyle; sporun ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, sporcu sağlığı ve eğitimi için altyapı tesislerini yaparak kulübün sporcularını eğitmek ve onlara daha çağdaş koşullar ve olanaklar sağlayarak altyapı, tesis ve sosyal tesisler oluşturmak, onlardaki sportmenlik anlayışının devamını sağlayarak, yurtiçinde ve yurtdışında amatör spor branşlarında müsabakalara katılmak, ayrıca ulusal eğitimimize katkıda bulunmak amacıyla kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemektir.

 

 

         Kulüp bu amacı gerçekleştimek için:

      a)   Taşınmaz mal edinerek veya kiralayarak veya intifa hakkına sahip olarak; spor  

tesisleri, tesisler ve sosyal tesisler kurar ve işletir.

      b)   Sportif ve sosyal nitelikte, eğitici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunur.

      c)   Kulüp; Yurtiçi ve yurtdışında amatör spor müsabakalarına katılır. Çeşitli spor

dallarında yarışmalar düzenler. Bu faaliyetleri düzenlemek için gerekli amatör şubeleri

kurar.

      d)   Kulüp; amacını gerçekleştirmek için ticari şirketler veya ticaret ünvanı Kulüp adını 

            taşıyacak şekilde ticari işletmeler kurar veya kurulmuş şirket, ticari işletmelere

            katılabilir. 

      e)   Kulüp amacını gerçekleştirmek için gerekli olan bilgi, belge, doküman ve yayınları

            temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için

            amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere

            çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.

      f)   Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve

yurtiçinden yurtdışından bağış kabul eder.

      g)    Kulüp, üyeleri arasında beşeri münasabetlerin geliştirilmesi ve devam etmesi için

             yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.

             düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.

      h)    Kulüp, amacının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek

             ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı

             kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak

             projeler yürütür.  

      i)     Kulübün amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer  

             derneklerle veya vakıf, sendika, ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amacı

             gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

      j)     Kulüp, kanun ve mevzuatın spor kulüplerine izin verdiği tüm konularda faaliyette

             bulunabilir.

 

                                             ÜYE OLMA HAKKI VE İŞLEMLERİ

 

            Madde 4: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden herkes bu kulübe üye olma hakkına sahiptir.

            Kulüp başkanlığın yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, kulüp yönetim kurulunca en çok oyuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

            Kulübün asıl üyeleri; kulübün kurucuları ile müracatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

            Kulübe maddi manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler. Kendilerin ayrı bir üye kayıt defteri tutulur.

            Kulüp üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, kulübün faaliyetlerine ve yönetime katılma ve genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

            Ayrıca ülkemizde yaşayan ve oturma izni almış soydaşlarımız da kulübümüze üye olabilirler.

 

            Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi alınmaz. Üye aidatı olarak alınacak yıllık miktar günün ekonomik koşullarına uygun olarak Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul onayı ile Genel Kurulca belirlenir. Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

 

            Üyelikten Çıkma

 

            Madde 5: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, kulüpten çıkma hakkına sahiptir.   Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

            Üyelikten ayrılma, üyenin kulübe birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

            Üyelikten Çıkarılma

           

            Madde 6: Kulüp üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

            1- Kulüp tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak

            2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak

 

            3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek

            4- Kulüp organlarınca verilen karara uymamak

            5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

            Yukarıda sayılan durumların birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

            Kulüp üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakkı vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

            Kulüpten çıkan veya çıkarılanlar,üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

 

                                   ÜYELİĞE KABULDE SAYISAL SINIRLAMA

           

            Madde 7: Kulübe her yıl, bir önceki yıla göre “kulüp üyesi” sıfatını kazanmış mevcut üye sayısının %10( yüzde on)’unu aşmamak üzere yeni üye alınabilir. Dolmayan kontenjan miktarı takip eden yıla aktarılamaz.

 

            Kulüp Organları

 

            Madde 8: Kulüp organları aşağıda gösterilmiştir:

            1- Genel Kurul,

            2- Yönetim Kurulu,

            3- Denetim Kurulu,

           

            Kulüp Genel Kurulunun Toplanma Şekli,Toplanma Zamanı,Çağrı ve Toplantı Usulü

 

            Madde 9: Genel kurul, kulübün en yetkili karar organı olup;kulübe kayıtlı üyelerden oluşur.

            Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, Yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

            Genel Kurul;

            1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

            2- Yönetim veya Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp

                 Üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

            Genel kurul toplantıya Yönetim kurulunca çağırılır.

            Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa;üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

 

            Çağrı Usulü

            Yönetim kurulu, kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Gelen kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

            Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya,birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

            Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

                                 TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI

 

   Gelen kurul toplantıları kulüp merkezinin bulunduğu yerde yapılır.Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve kulübün feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

                                                TOPLANTI USULÜ

 

               Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulurToplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

            Kulüp organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ile hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

            Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanması ile sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

            Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

      GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

         

            Madde 10:Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

  Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki; tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

 

 

                                  GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 11: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 

1-Kulüp başkanlarıyla kulübün diğer organlarının seçilmesi,

2-Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul

edilmesi,

5-Kulüp için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz

malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca kulüp çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri

inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Kulüp yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine

verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile kulüp hizmetleri için

görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarının tespit edilmesi,

8-Kulübün federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta

yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9-Kulübün uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki ve yurtiçindeki dernek ve

kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Kulübün vakıf kurması,

11-Kulübün fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri inceleyip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Genel kurul, kulübün en yetkili organı olarak kulübün diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Genel kurul, kulübün diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 

                 YÖNETİM KURULUN TEŞKİLİ,GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 12: Yönetim kurulu kulüp üyeleri arasından iki yıl için Genel kurul tarafından gizli oyla seçilen onbir asil ve onbir yedek üyeden oluşur.

            Yönetim kurulu,seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir başkan, bir başkan vekili, bir başkan yardımcısı, genel sekreter, muhasip üye, genel kaptan, lokal amirini belirler.

            Yönetim kurulu, her ayın ilk haftası içerisinde yönetim kurulunun belirleyeceği bir günde aylık olağan toplanır. Ayrıca tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla başkan tarafından her zaman toplantıya çağırılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır olarak bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

            Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması  mecburidir.

 

 

                            YÖNETİM KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

            Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

           

1- Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- kulübün çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır veya taşınmaz malları satmak, bina veya tesis işletmek, kira sözleşmesi yapmak, kulüp lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis etmek,

5- Yönetim kurulu kulübün işlerinin düzenli bir şekilde yürümesi için başkan dahil yönetim kurulu üyelerinden uygun görülen kişi veya kişileri veya dışarıdan uygun görülen birisini ücretli olarak çalıştırmak,

6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7- Her faaliyet yılı sonunda kulübün yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

9- Kulübe üye alınması veya üyelikten çıkarılma konusunda karar vermek,

10-Kulübün amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

                                          YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Görev ve Yetkileri

Madde 13: Yönetim kurulu başkanı aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a)  Kulübün manevi ve tüzel kişiliğini temsil eder

b)  Devlet teşkilatı, kurum ve kuruluşlar, spor kulüpleri ve basınla ilişkileri sağlar ve

     düzenler.

c)  Kulübün kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler,gerekli gördüğü 

     hallerde kurulları toplantıya çağırır ve başkanlık eder. Anlaşmazlıkları çözümler,

     birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar,

d)  Kulübün faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenle ve yönlendirir

e)  Yönetim kurulu kararları doğrultusunda kulübü temsil ve ilzam eder

f)  Mevzuatın ve kulüp tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini

     kullanır.

                                   YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETERİ

Görev ve Yetkileri

Madde 14: Yönetim kurulu genel sekreteri, yönetim kurulunun ilk toplantısında kendi

üyeleri arasında seçilir. Genel sekreterin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

            a)  Yönetim kurulu gündemini hazırlar ve alınan kararları yürütür.

            b)  Personel kadrosunu düzenler ve denetler.

            c)  Üyeler arasında ilişkilerin gelişmesini sağlar,

            d)  Her türlü yazışmaları yürütür.Kulübe hitaben yazılan her türlü yazılara karşı 15

      gün içinde yanıt vermek zorundadır.

            e)  Resmi ve özel kurumlarla, basınla ilişkileri sağlar ve yürütür. Yönetim kurulu

                 tarafından kabul edilen anlaşmaları uygular.

            f)   Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı hallerde, yönetim kurulu kararları

                 doğrultusunda idari işlerde tek başına, mali işlerde muhasip üye ile birlikte kulübü

                 temsil ve ilzam eder.

                                                              MUHASİP ÜYE

            Görev ve Yetkileri

            Madde 15: Muhasip üye mali işlerden sorumlu olup, görev ve yetkileri şunlardır:

a)      Kulübün mali işlerini yürütür

b)      Bütçenin uygulanmasından sorumlu olup, yönetim kurulunun bütçe dışı sarf kararlarını uygulamaz.

c)      Sarf belgeleri ve ödemelere ait muhasebe fişlerini inceler ve imzalar.

d)      Muhasip üyenin imzası bulunmadan hiçbir ödeme yapılamaz.

e)      Muhasebe personeli muhasip üyeye karşı sorumludur. Bu kişilerin atamaları muhasip üyenin önerisi doğrultusunda yönetim kurulunca yapılır.

f)       Muhasip üye yapılacak ödemelerle ilgili listeyi yönetim kuruluna sunar.

g)      Muhasip üye talepleri halinde muhasebe kayıtlarını yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin incelemelerine sunar.

 

                                                  GENEL KAPTAN

            Madde 16: Bütün spor branşlarındaki faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Gerekli çalışma düzenin kurar.

 

                                                              LOKAL AMİRİ

Madde 17: Yönetim kurulunun tayin edeceği yetkiler içinde lokalin sair işlerinin

yürütülmesini sağlar.

 

                                                   DENETİM KURULUN TEŞKİLİ

Görev ve Yetkileri

            Madde 18: Denetim kurulu üç asıl üç yedek üye olarak Genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan Denetim kurulu başkanı olur.

            Denetim kurulu ası üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

 

                                                            DENETİM KURULU

Görev ve Yetkileri

            Denetim kurulu kulübün, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, kulüp tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

                                                                  SEÇİMLER

            Oyların Kullanılması

            Madde 19:Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

            Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

            Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir. Sayım sonuçları düzenlenecek bir tutanakla ve oy pusulaları ile birlikte genel kurul divan başkanlığına verilir.

 

                                                     KULUBÜN GELİR KAYNAKLARI

            Madde 20: Kulübün gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

1-        Üyelerden alınan aidatlar.

2-        Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile kulübe yaptıkları bağış ve yardımlar

3-        Kulüp tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

4-        Kulübün mal varlığından elde edilen gelirler

5-        Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

6-        Kulübün, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde ettiği kazanç

7-        Diğer gelirler.

 

                   KULÜBÜN DEFTER TUTMA ESAS USULLERİ VE TUTLACAK DEFTER


Madde 21: Defter tutma esasları;

Kulüpte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur.

Kulübün ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Kulübün defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

Kulüpte, aşağıda yazan defter tutulur:

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-      Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere

Yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-      Üye Kayıt Defteri: Kulübe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve

çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-      Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu

deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrakların çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-      Demirbaş Defteri: Kulübe ait demirbaşların edinilme tarihi ve şekli ile

kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım süresi dolanların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-      İşletme Hesabı Defteri: Kulüp adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve

düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-      Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu

belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

                                                       DEFTERİN TASTİKİ

            Kulüpte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

            Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlemesi

            İşletme hesabına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında ( 31 Aralık)(Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen)”İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığında yayınlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

            Kulübün Gelir ve Gider İşlemleri

            Madde 22: Gelir ve giderler belgeleri;

            Kulüp gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan)”Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Kulüp gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

            Kulüp giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak kulübün, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için(Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan)” Gider Makbuzu” düzenlenir.

            Kulüp tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal veya hizmet teslimleri(Dernekler Yönetmeliği EK-14’te Örneği bulunan)”Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından kulübe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan)”Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

            Alındı Belgeleri

            Kulüp gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ”Alındı Belgeleri”(Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

            Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile kulüp adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

            Yetki Belgesi

            Kulüp adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarının ihtiva eden(Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) ”Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, kulüp yönetim başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine bildirilir.

            Kulüp adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

            Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernek Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

           

            Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

            Defterler hariç olmak üzere, kulüp tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

            Beyanname Verilmesi

            Madde 23: Kulübün, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin( Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “ Dernekler Beyannamesi” kulüp yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

            Bildirim Yükümlülüğü

            Madde 24: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

            Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “ Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

            Genel Kurul sonuç bildirimine;

1-      Divan başkanı başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-      Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, eklenir.

 

Taşınmazların Bildirilmesi

 

Kulübün edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler

Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “ Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

            Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

            Kulüp tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “ Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha halinde doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

            Bildirim formunda, yurtdışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

            Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

         Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

            Kulübün görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’te gösterilen) “ Proje Bildirimi”ne eklenerek protokol tarihini izleyen bir ay içinde kulüp merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

            Değişikliklerin Bildirilmesi

            Kulübün yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “ Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirimi”, genel kurul toplantısı dışında kulüp organlarına meydan gelen değişiklikler ( Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “ Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

            Kulüp tüzüğünde yapılan değişiklikler, tüzük değişikliğinin genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

            Kulübün İç Denetimi

            Madde 25: Denetim kurulu tarafından en geç yıla bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

 

Kulübün Borçlanma Usulleri

            Madde 26: Kulüp amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için     ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, kulübün gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve kulübü ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

            Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği,

            Madde 27: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Kulübün Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

            Madde 28: kulüp genel kurulu her zaman kulübün feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

            Tasfiye İşlemleri

            Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, kulübün para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemler de feshe ilişkin genel kurul kararlarının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

            Tasfiye kurulu mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla yetkili ve görevlidir. Bu kurul, önce kulübün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında kulübe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve hükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında kulübün alacaklılarına çağrıda bulunurlar ev varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Kulübün alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda devredilecek yer belirlenmemişse kulübün bulunduğu yerdeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye ait derneğe devredilir.

            Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri mülki idare amirliğince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

            Kulübün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile kulüp merkezlerinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

            Kulüp defter ve belgelerinin tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

          Madde 29: Kulübün merkezinde ve başka ilçelerde yönetim kurulu kararı ile ilgili mercilerden izin almak şartıyla spor tesisi kurabilir ve lokal açabilir.

           

Madde 30: Derneğin şubesi yoktur. Şube ancak genel kurul kararıyla açılabilir.

 

Madde 31: Birlik veya federasyona katılma: Dernekler kanununa göre kurulan ve sportif ama taşıyan birlik, federasyon veya konfederasyona üye olarak katılabilir. Ancak bu hususta Genel Kurul karar verir.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 32: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatlar hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

           Madde 33: İş bu tüzük 33 (otuz üç) maddeden ibarettir.

 

Türkmen İnşaat Can İpek Tekstil AVCILAR HOSPİTAL YEŞİLPINAR TIP MERKEZİ OZ KLAS TOUR
Copright © Batı Trakya Spor Derneği Tüm Hakları Saklıdır. Anasayfa - Batı Trakya - Kulüp - Yönetim - Takımlar - Faaliyetler - Ödüller - Resim Galerisi - Videolar - Basında Biz - İletişim
Bugün 166 Dün 165 Toplam 1386883 En Fazla 1169 Ortalama 262
Google Reklamları